Algemene voorwaarden

Advocatenkantoor F. Lavell

Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden van Advocatenkantoor F. Lavell, waaronder wordt verstaan de eenmansonderneming van de advocaat mr. F. Lavell en de eventuele medewerkers die in opdracht van mr. F. Lavell werkzaam zijn. Advocatenkantoor F. Lavell zal in de navolgende bepalingen kortweg ook worden aangeduid worden als het kantoor.

Totstandkoming overeenkomst van opdracht

2. Alle werkzaamheden door het kantoor worden uitgevoerd op basis van een overeenkomst van opdracht. Het kantoor behoudt zich het recht voor om een opdracht niet eerder te aanvaarden dan na schriftelijke bevestiging hiervan aan de opdrachtgever, de ondertekening voor akkoord van deze bevestiging door de opdrachtgever en betaling van een voorschot, indien dit is vastgesteld.

3. De overeenkomst van opdracht wordt gesloten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Opdrachtnemer is uitsluitend mr. F. Lavell. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 BW, 7:407 lid 2 BW en 7:409 BW wordt uitgesloten.

Uitvoering werkzaamheden

4. Het kantoor zal de aan de opdracht verbonden werkzaamheden naar beste kunnen uitvoeren. Een aanvaarde opdracht leidt echter nimmer tot een resultaatsverbintenis en houdt altijd een inspanningsverbintenis in. Dit betekent dat het kantoor gehouden is de opdracht naar beste weten en kunnen uit te voeren, maar dat de inspanningen door het kantoor geen garantie inhouden ten aanzien van het door de opdrachtgever beoogde resultaat.

5. Uitvoering van de aanvaarde opdrachten is in beginsel voorbehouden aan mr. F. Lavell. Echter kan in voorkomende gevallen het kantoor voor de uitvoering van de opdracht derden inschakelen, dat wil zeggen niet aan het kantoor verbonden advocaten of juristen. De opdrachtgever zal hierover tijdig worden geïnformeerd.

Verplichtingen opdrachtgever

6. Met het oog op een correcte uitvoering van de opdracht, dient de opdrachtgever alle door het kantoor opgevraagde gegevens en informatie met betrekking tot die opdracht te verstrekken. De opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem verstrekte gegevens en informatie.

Communicatie met de opdrachtgever

7. Schriftelijke communicatie tussen het kantoor en de opdrachtgever geschiedt bij voorkeur per e-mail, tenzij hier overwegende bezwaren tegen blijken. De opdrachtgever verschaft hiertoe aan het kantoor een e-mailadres. De opdrachtgever draagt de verantwoordelijkheid alsmede het risico voor de tijdige en ongestoorde ontvangst op het door hem opgegeven e-mail adres van berichten die door het kantoor aan hem worden verzonden.

Honorarium en kosten

8. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, wordt de hoogte van het honorarium vastgesteld op basis van het overeengekomen uurtarief en de bestede uren. Indien het kantoor en opdrachtgever door omstandigheden geen uurtarief overeen zijn gekomen, wordt het honorarium berekend op basis van het voor de desbetreffende advocaat gebruikelijke tarief.

9. Het kantoor is gerechtigd om in geval van spoedeisende werkzaamheden op het overeengekomen uurtarief een toeslag van ten hoogste 50% toe te passen.

10. Het toepasselijke uurtarief is steeds exclusief omzetbelasting en verschotten. Deze worden afzonderlijk berekend.

11. Onder verschotten worden onder meer verstaan de reis- en verblijfkosten, de kosten van door derden (zoals deurwaarders) verrichte werkzaamheden, de kosten van uittreksels (burgerlijke stand, gemeentelijke basisadministratie, Kamer van Koophandel e.d.), alsmede, in het geval van een procedure, de door het gerecht in rekening gebrachte griffierechten.

12 . Het kantoor is steeds gerechtigd van de opdrachtgever betaling van een voorschot te verlangen alvorens de overeengekomen werkzaamheden (verder) worden verricht. Tenzij anders wordt overeengekomen, wordt een voorschot verrekend met de ter zake van een opdracht opgestelde einddeclaratie.

Toevoeging Raad voor de Rechtsbijstand

13. Indien voor de opdrachtgever een toevoeging is aangevraagd en deze door de Raad voor Rechtsbijstand wordt verleend, waarbij ten laste van de opdrachtgever een eigen bijdrage is vastgesteld, verzend het kantoor een declaratie aan betrokkene. In deze declaratie zijn ook de verschotten opgenomen als bedoeld in artikel 11, voor zover deze niet op basis van de toevoeging voor vergoeding in aanmerking komen.

14. Het kantoor behoudt zich het recht voor om verdere werkzaamheden op te schorten als de declaratie betreffende de eigen bijdrage alsmede de eventueel verschuldigde verschotten, niet tijdig (dat wil zeggen: binnen de in deze algemene voorwaarden opgenomen betalingstermijn) is betaald.

15. Indien naar aanleiding van een aanvraag tot toevoeging geen toevoeging wordt verleend en de opdrachtgever de opdracht handhaaft, wordt door het kantoor met de opdrachtgever afgesproken tegen welk honorarium de werkzaamheden zullen worden verricht. Het kantoor bevestigt deze afspraak schriftelijk.

Einde werkzaamheden

16. Zowel de opdrachtgever als het kantoor hebben het recht op ieder moment de overeenkomst van opdracht tussentijds te beëindigen.

Declareren, betalingstermijn, verrekening

17. Het kantoor is gerechtigd om aan het einde van elke kalendermaand de in deze maand verrichte werkzaamheden en de deze maand betreffende verschotten aan de opdrachtgever te declareren.

18. De vervaltermijn van elke declaratie is 14 dagen na de verzenddatum. Als verzenddatum geldt de factuurdatum, tenzij anders wordt aangegeven.

19. Betaling van declaraties dient plaats te vinden zonder aftrek, korting of schuldverrekening.

20. Indien de opdrachtgever een declaratie niet binnen de vervaltermijn heeft betaald, is hij van rechtswege in verzuim en is hij, onverminderd verdere rechten van het kantoor, ingaande de 15de dag de wettelijke vertragingsrente verschuldigd op grond van artikel 6:119 Burgerlijk Wetboek dan wel, indien van toepassing, artikel 6:119a Burgerlijk Wetboek.

21. Indien de opdrachtgever in verzuim is, is hij tevens de buitengerechtelijke kosten verschuldigd. Indien de opdrachtgever een natuurlijk persoon is, die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf, worden de buitengerechtelijke kosten bepaald overeenkomstig artikel 96, lid 4 Burgerlijk Wetboek. Indien de opdrachtgever handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, zijn de werkelijk gemaakte buitengerechtelijke kosten verschuldigd, met een minimum van 15% van het gevorderde bedrag.

22. De opdrachtgever verleent het kantoor, alsmede de Stichting Derdengelden onherroepelijk en onvoorwaardelijk toestemming om eventuele voor of van de opdrachtgever ontvangen gelden te verrekenen met of aan te wenden ter betaling van hetgeen de opdrachtgever aan het kantoor verschuldigd is.

23. Voor zover de rechtbank ten gunste van de opdrachtgever en ten laste van de wederpartij een vergoeding van de kosten van rechtsbijstand en / of verschotten heeft vastgesteld, verleent de opdrachtgever nu voor alsdan toestemming aan het kantoor om deze vergoeding rechtstreeks van de wederpartij te innen en aldus de vergoeding direct te verrekenen met de bij de opdrachtgever dan wel de Raad voor de Rechtsbijstand in te dienen declaratie.

Aansprakelijkheid

24. Met het oog op de werkzaamheden van mr. F. Lavell en het kantoor is een beroepsaansprakelijkheidsverzekering alsmede een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten. Deze verzekeringen zijn ondergebracht bij Yezzer verzekeringen, Kabelweg 57 te (1014 BA) Amsterdam. Iedere aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat in het voorkomende geval wordt uitgekeerd door de betreffende verzekering, te vermeerderen met het eigen risico met betrekking tot deze verzekering. Voor de beroepsaansprakelijkheid geldt een maximale uitkering van € 500.000,00 per aanspraak met een maximum van € 1.000.000,00 per jaar en met een eigen risico van € 1000,00 per aanspraak. Voor de bedrijfsaansprakelijkheid geldt een maximale uitkering van € 2.500.000,00 per aanspraak met een maximum van € 5.000.000,00 per jaar en is het eigen risico nihil.

25. Mr. F. Lavell c.q. kantoor is niet aansprakelijk voor enig handelen of nalaten van in het kader van de overeenkomst van opdracht ingeschakelde derden. Met de totstandkoming van de overeenkomst van opdracht verleent de opdrachtgever toestemming om bij inschakeling van derden een beperking van aansprakelijkheid te aanvaarden. Personen werkzaam bij het kantoor zijn niet persoonlijk aansprakelijk, eigen opzet en grove schuld daargelaten.

Einde van de opdracht

26. De opdrachtgever en het kantoor kunnen te allen tijde de overeenkomst van opdracht opzeggen. Deze opzegging dient schriftelijk te geschieden.

27. In geval van beëindiging van de opdracht, waaronder ook de tussentijdse beëindiging, is de opdrachtgever de gelden verschuldigd op basis van de tot het moment van eindigen van de opdracht verrichte werkzaamheden.

Archivering dossier, vernietiging

28. Na afronding van een bepaalde opdracht zal het kantoor het betreffende dossier gedurende 5 jaar bewaren, door onderbrengen van dit dossier in het kantoorarchief.

29. Gedurende deze periode kan de opdrachtgever stukken uit het dossier opvragen. Hierbij dient er rekening mee te worden gehouden dat stukken uit een gearchiveerd dossier niet terstond beschikbaar zijn. Het opvragen van stukken uit een gearchiveerd dossier dient derhalve tijdig te geschieden.

30. Na verloop van 5 jaar vanaf het moment van sluiten van het dossier zal het dossier worden vernietigd. Eventuele zich nog in het dossier bevindende originele documenten van de opdrachtgever worden alsdan eveneens vernietigd, tenzij deze voor het verstrijken van de termijn van 5 jaar zijn opgevraagd bij het kantoor. Iedere aansprakelijkheid van het kantoor voor het verlies of de vernietiging van stukken die langer dan 5 jaar gearchiveerd waren, is uitgesloten.

Toepasselijk recht en forumkeuze

31. Op de tussen de opdrachtgever en het kantoor gesloten overeenkomsten is het Nederlandse recht van toepassing. Voor zo ver geschillen over de werkzaamheden van het kantoor niet conform de artikelen 32 of 33 van deze algemene voorwaarden worden afgehandeld, worden deze voorgelegd aan de bevoegde rechter van Midden-Nederland

Klachten en geschillen

32. Op alle werkzaamheden door het kantoor is de Kantoorklachtenregeling Advocatenkantoor F. Lavell van toepassing. Daarnaast is het kantoor aangesloten bij de Geschillencommissie Advocatuur, zodat op alle met het kantoor gesloten overeenkomsten van opdracht ook de Klachten- en geschillenregeling Advocatuur van toepassing.

33. Klachten van de opdrachtgever over de werkzaamheden en/of de facturering van het kantoor dienen, indien deze niet direct voor een minnelijke oplossing vatbaar zijn, te worden ingediend bij de klachtenfunctionaris van het kantoor, een en ander overeenkomstig de kantoorklachtenregeling Advocatenkantoor F. Lavell welke is gepubliceerd op de site van het kantoor (www.lavelladvocatuur.nl)

33. Indien de behandeling door de klachtenfunctionaris van het kantoor geen bevredigende oplossing biedt, kan het geschil vervolgens worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Advocatuur te Den Haag, een en ander overeenkomstig de voorwaarden zoals opgenomen in de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur. Meer informatie over de Geschillencommissie Advocatuur is te vinden op de de site van de Geschillencommissie. (www.degeschillencommissie.nl)

U kunt deze Algemene Voorwaarden ook downloaden (PDF) via onderstaande knop.